USHA191 בית חדש במעטפת ישנה

1X
5X
9X
7X
4X
2X
8X
6X
kayam
sec-A
sec-1
sec-2
previous arrow
next arrow
1X
5X
9X
7X
4X
2X
8X
6X
kayam
sec-A
sec-1
sec-2
previous arrow
next arrow

בית בקיבוץ אושה

עקרונות התכנון העיקריים

אור טבעי. הבית הצנוע בשטחו נדיב בהפניות שלו כלפי חוץ. תכנון הפתחים מבקש לרתום את האור הטבעי להגדרת החלל והרחבתו הנחווית במקביל לשמירה על הפרטיות.

הנכחת הגאומטריה וההגיון הפנימי של החלל. חציצה ברורה בין השטחים הציבוריים והפרטיים של הבית נוצרת בעזרת הקיר הכחול. תת חלוקה נוספת נוצרת ע"י המישור המחופה בעץ  המשמש לאחסון, ש"צף" על פני הקיר בכחול ומגדיר את חלל המטבח. גג הרעפים חושף את ההגיון המבני שלו ונוכחות הגג הדו-שיפועי מודגשת ע"י פתח הכניסה הגבוה שעוקב אחריו.

השתלבות במרקם הכפרי: הבית החדש שנוצר בגבולות המעטפת הישנה משלב מרכיבים הלקוחים מההקשר העכשווי של סביבתו הפרשנות מחדשת: הפתחים, המרפסת, גג הרעפים וכד'. 

USHA191

Private Household
Kibutz Usha

יזם / פרטי
מיקום / קיבוץ אושה
סטטוס / הושלם
ביצוע / שלמה אביגדור

צילום: עינת דקל צילום אדריכלות