NAR211 תכנית כוללת להתחדשות עירונית בנהריה

1-THE PLAN 1200
השלד-העירוני-נהריה-2040-GIF
ezgif.com-animated-gif-maker
6-f81
2-f25
previous arrow
next arrow
1-THE PLAN 1200
השלד-העירוני-נהריה-2040-GIF
ezgif.com-animated-gif-maker
6-f81
2-f25
previous arrow
next arrow

תכנית להתחדשות עירונית בעיר נהריה
תכנית משולבת מתארית ומפורטת להתחדשות האזורים הוותיקים בעיר נהריה עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. התכנית מתווה חזון של התחדשות איכותית, מותאמת מקום בראיה מערכתית רחבה.
התחדשות איכותית
– חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, התחדשות מבני המגורים והגדלת מלאי הדיור בעיר.
– איחוי השלד העי רוני, חיזוק היררכיית הרחובות, ויצירת מרחב ציבורי איכותי לאורכם.
התחדשות מותאמת מקום
– שמירה על ערכים ומאפיינים עירוניים מקומיים.
– איחוי הקשר בין מזרח העיר למערבה וחיזוק הקשר עיר- ים.
– הגדרת אזורים בעלי חשיבות אסטרטגית וחיזוק מרכז העיר.
– התאמת מנגנון ההתחדשות לאזורי העיר השונים.
התחדשות בראיה מערכתית רחבה
– יצירת מנגנון מעקב ובקרה למימוש התכנית ביחס לפיתוח התשתיות הציבוריות.
– בחינה תחבורתית, פרוגרמתית, ותשתיתית לכלל התחדשות העיר ומתן מענים מערכתיים בהתאם.
– העצמת זכויות למבני ציבור ודרישה לשטחי ציבור מבונים במסלולי התחדשות מתחמיים.

NAR211

Urban Renewal Masterplan
Nahariya

יזם / הרשות הממשלתית להתחדושת עירונית
מיקום / נהריה
סטטוס / בתהליך
שותפים / סטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים
קישור / מסמכי התכנית
פרסום לקראת ההפקדה