NAR211 תכנית כוללת להתחדשות עירונית בנהריה

3D-BLOCK
HFA213-nispach--w
nar-211--2w
previous arrow
next arrow
3D-BLOCK
HFA213-nispach--w
nar-211--2w
previous arrow
next arrow

תכנית להתחדשות עירונית בעיר נהריה

הכנת מסמך מדיניות עירוני והנחיות לתכנון ואישור מיזמי התחדשות עירונית בעיר נהריה. במסגרת הכנת מסמך המדיניות מוגדרים ‘כללי המשחק’ להתחדשות עירונית בעיר נהריה ובהם נפחי בנייה, מאפייני צירים משמעותיים, כלים להתחדשות עירונית, הגדרת מתחמים להתחדשות עירונית ומאפיינים פיזיים – מרחביים של המרחב הבנוי והפנוי במיזמי התחדשות.

תכנית משולבת מתארית ומפורטת להתחדשות מבני המגורים בכלל העיר נהריה כתחליף למדיניות תמ"א 38 עבור הרשות להתחדשות עירונית ובשיתוף מחלקת התכנון העירונית והמחוז.
התכנית מציבה חזון של התחדשות עירונית מבוקרת המאפשרת שמירה על אופי העיר ושמה דגש על איכויות עירוניות, העצמת המרכז, חיבור ויצירת קשרים בכיוון מזרח – מערב, חיזוק השדרות החוצות והשלמת הגריד העירוני. התכנית יוצרת מסגרת תכנונית להתחדשות העיר שתאפשר צמיחה ופיתוח בכלים מגוונים ומותאמים, שחלקם יהיו ברי מימוש בטווח הזמן המיידי, וחלקם בטווח הזמן הארוך יותר.

תכנון בשיתוף אלונים-גורביץ' אדריכלים ובוני ערים וסטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים 

NAR211

Urban Renewal City Masterplan
Nahariya

יזם / הרשות הממשלתית להתחדושת עירונית
מיקום / נהריה
סטטוס / בתהליך
שותפים / אלונים-גורביץ' אדריכלים ובוני ערים וסטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים