KAR17 מרחב חח"י במע"ר תל אביב מזרח

kar18_4_1200
kar18_3_1200
kar18_5_1200
kar18_6A_1200
kar18_7a_1200
kar18_8_1200
previous arrow
next arrow
kar18_4_1200
kar18_3_1200
kar18_5_1200
kar18_6A_1200
kar18_7a_1200
kar18_8_1200
previous arrow
next arrow

המע"ר המזרחי של תל-אביב יפו עתיד לעבור שינויים והתפתחויות משמעותיים בעשורים הקרובים. הטרנספורמציה העתידית במרחב תשנה את סדרי הגודל של האינטנסיביות העירונית, הפרוגרמה והמרחב הציבורי. מנגד, פרויקטים תשתיתיים המכוונים להולכי רגל ישנו את המרחב ממרחב מוטה כלי רכב למרחב מוטה הליכות. אנו מציעות לדון ולהגדיר את האיזון הראוי בין שתי עוצמות: עוצמת הבינוי הגבוה והצפוף המתוכנן אל מול עוצמת המרחב הציבורי שעתיד להיות שוקק ופעיל. הצעתנו מתייחסת לשלוש תמורות מרכזיות במע"ר של תל אביב: הליכות, חיבורי מזרח-מערב והתהוות שלד המע"ר המזרחי.

בבלוק זה אנו מציעות לבסס את העקרונות של השלד שהצענו למע"ר. בראש ובראשונה עיבוי שד' ההשכלה למרחב ירוק אליו פונות פונקציות ציבוריות ומסחריות והחיבור מערבה לרח' יגאל אלון ולמע"ר המערבי.

מתוך תפיסה זאת תכננו במרכז המגרש משפך עירוני רחב ידיים. המשפך, הוא חלל עירוני המשלב תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים עם נוף עירוני ירוק ופרוגרמות של מסחר, פנאי ושטחי ציבור המגדירים ומקיפים אותו.  מבואה עירונית זאת מחוללת את תחילת התנועה מערבה. באופן זה הפרויקט מהווה מבואה למערכת המוצעת של המרחב הציבורי הכוללת גינות, שדרות, גשר שד' יהודית, התחדשות רחוב יגאל אלון וקירוי מקטע האיילון.

תכנית הבינוי הקיימת מתקשה לייצר דופן רחוב ומרחב ציבורי עשיר ואיכותי ולתרום להגדרת סטרוקטורה עירונית למע"ר. הצעתנו מגדירה נפחים מובהקים ובהם מגוון פרוגרמתי המבטיחים מרחב ציבורי עשיר ופעיל בכל שעות היממה. המבואה העירונית מוגדרת על ידי שתי מסות בנויות. מדרום, קומפלקס תעסוקה, מבני ציבור, פנאי ומסחר. מצפון, שני מגדלי מגורים המציעים תמהיל דיור עשיר ומגוון הפונה למגוון משקי בית וקהלים העתידים להתגורר במע"ר ולהנות ממגוון השרותים המוצעים בו. בבסיס המגדלים במה מסחרית הכוללת גם מרכיבי פנאי. הצעת הבינוי כוללת כ 100,000 מ"ר של שטחים בנויים מעל הקרקע לפי הפרוגרמה האפשרית ליישום מתוך תא/ 3255 ב.

KAR18

Former Electricity Company Complex
TLV Eastern CBD

יזם / עירית תל אביב
מיקום / רחוב קרמינצקי, תל אביב
סטטוס / תחרות
שותפים / סטודיו מיא – מיכל יוקלה אדריכלים, עירוניות – התחדשות עירונית מקיימת

קובץ / KAR18