HFA194 התחדשות החזית המסחרית

HFA194_SLIDER-01
HFA194_SLIDER-02
ELA-SLIDER-05
HFA194-1200X600
HFA194-1200X600-B
HFA194-1200X600-C
HFA194-1200X600-D
previous arrow
next arrow
HFA194_SLIDER-01
HFA194_SLIDER-02
ELA-SLIDER-05
HFA194-1200X600
HFA194-1200X600-B
HFA194-1200X600-C
HFA194-1200X600-D
previous arrow
next arrow

מסמך מדיניות להתחדשות עירונית של חזיתות המסחריות בחיפה והמדריך לבעלי העסק

מטרת המסמך: רחובות הליכתיים ובתי עסק משגשגים – שינוי הנחיות לקרויים והצללות בחזיתות.

בתי העסק הם שחקנים בחלל הרחוב ומשתתפים ביצירתו ומשפיעים על חזותו, תפקודו והאווירה שבו. מסמך המדיניות מתווה כללים והנחיות למרכיבי החזית והמדרכה הנושקת לבית העסק, על מנת לוודא שחלל הרחוב תורם לרווחת הולכי הרגל המשתמשים בו ולרווחתם של בתי העסק הפונים אליו.

בין הולכי הרגל ובתי העסק מתקיימת תלות והדדיות – ללא הולכי רגל, וללא הליכה בטוחה ומהנה ברחובות, המסחר ברחובות העיר לא ישגשג. מנגד, ללא בתי עסק מגוונים, קטנים ובינוניים, המציעים למשתמשי הרחוב הזדמנויות שונות לצרכנות, מפגש, שהייה ופעילות אין קיום לחוויה העירונית. מרכיביה התפקודיים של החזית המסחרית מפורטים במסמך זה – הצבת השולחנות והכסאות בשטח המדרכה, הקירוי, השילוט, חלונות הראווה, התאורה, סורגים, מתקני תצוגה וציוד ומערכות טכניות. תיאום מיטבי ביניהם חיוני ליעילותם.

המסמך כולל מדריך המבקש לתכלל את המרכיבים התפקודיים הללו יחד עם המרכיבים האדריכליים של חזית המבנה (כגון פתחים, נפחיות, מקצב, קרניזים , סטווין במידה וקיימים ועוד) על מנת לתרום לממשק מיטיב בין הולכי הרגל ברחוב ובין השימושים השונים בחזית המסחרית ובשטח שבחזיתה.

 החידושים במדיניות ובמדריך

מסמך זה עוסק בהסדרת המרחב הפיסי ברחובות קיימים מעורבי שימושים וברחובות בעלי חזיתות מסחריות ברחבי העיר חיפה. המסמך מחדש ביחס למדיניות הקיימת בשלוש סוגיות:

א. רוחב רצועת הדרך להולכי רגל:  מרכיבי החזית המסחרית תלויים זה בזה, ומתקיימים ביניהם יחסי גומלין, כשהגורם המכריע מביניהם הוא הותרת מעבר פנוי מספק ורצוף להולכי הרגל לנוע בבטיחות ובהנאה. רוחב רצועת הולכי הרגל משמש כבסיס לסיווג כלל הרחובות המסחריים וההנחיות הרלבנטיות בהתאם לרוחב הרחוב: רחוב צר, רחוב צר מיוחד, רחוב משני ורחוב ראשי.

 ב. אישור המבנה השלם.  בעבר ההנחיות לאישור בתי עסק וקרויים ניתנו לעסק הבודד. מסמך זה מציע שינוי גישה והסתכלות על המבנה כולו. מימוש ההתחדשות של החזית יכול לקרות במדורג, אולם התכנון חייב להיות כולל לכל המבנה ומחייב את כל בתי העסק במבנה כולו. הדבר דורש תאום בין בתי העסק, ו אמנם עלול להקשות על הביצוע, אך עשוי לייצר תוצאה עדיפה והמסתכלת על המבנה כולו כיחידה תכנונית אחת.

ג. גישה מתכללת בתכנון החזית ובאישורה. המסמך מאחד את כל ההנחיות למרכיבי החזית המסחרית במדיניות אחת, המסדירה את היחסים הרצויים ביניהם. תכלול מרכיבי החזית תורם ליעילות תפקודה של החזית המסחרית ולנראותה. ההליך המשולב של אישור כלל המרכיבים יתרום לקיצור ההליך לקבלת האישורים הנדרשים להצבת שולחנות וכיסאות, לשילוט וליתר המרכיבים.

 

HFA194

 Retail Facades Renewal
Policy and Design Manual
Haifa

יזם / עירית חיפה
מיקום / רחבי העיר חיפה
סטטוס / הושלם
קישור / טיוטת המדריך באתר עירית חיפה
קישור /דקה 58 והלאה: וידאו הועדה המקומית חיפה