BSH19 מתחם אורות באר שבע

BSH19_DIAGRAM1
BSH19_DIAGRAM2
BSH19_DIAGRAM3
BSH19_DIAGRAM4
מצגת של PowerPoint‏
previous arrow
next arrow
BSH19_DIAGRAM1
BSH19_DIAGRAM2
BSH19_DIAGRAM3
BSH19_DIAGRAM4
מצגת של PowerPoint‏
previous arrow
next arrow

הפיכת מרכז אורות ממוקד מסחרי שכונתי מבודד ונקודתי למרקם אינטנסיבי ורב שימושים בזיקה לעירוני והמטרופוליני.

מרכז אורות הקיים הוא המרכז המסחרי ההיסטורי של שכונה ג' שבמוקדו מבנה הקולנוע הברוטליסטי הנטוש של האדריכל יעקב רכטר. מצבו הנוכחי הירוד של המרכז עומד בסתירה לפוטנציאל ההתחדשות העירונית הגדול שלו הנובע ממיקומו בסמיכות למוקדי משיכה מטרופוליניים, ממצרף נדיר של איכויות שאינן מגיעות לידי ביטוי והזדמנויות עירוניות שלא מוצו.

מתחם ההתחדשות העירונית שהוגדר סביב מרכז אורות ניחן ביתרונות מרחביים שהצעתנו מבקשת למצות על מנת להשיב לו את תפקידו המרכזי בשכונה, אך זאת בראש ובראשונה על ידי חיבורו לרשתות העירוניות של הולכי הרגל, שבילי האופניים, רצף השצ"פים ומבני החינוך והציבור, ולמוקדים המטרופוליניים של העיר: רובע הפאואר-סנטרים ממזרח )400 מ'(, נחל כתף הסמוך )בחלקו "פארק הקומנדו הבלגי"(, תחנות הרכבת )1200 מ'(, המע"ר )900 מ'(, בי"ח סורוקה )900 מ'( ואוניברסיטה בן-גוריון ) 1400 מ' (ודרך גרשפלד שבתכנית המתאר 2030 היא חלק מהשלד העירוני עם צפיפות בינוי והיקף תחבורה גבוהים. הצעתנו מבקשת להפוך את מרכז אורות ממוקד מסחרי שכונתי מבודד ונקודתי למרקם אינטנסיבי ורב שימושים בזיקה לעירוני והמטרופוליני. צפיפות המגורים המוגדרת בתדריך חורגת מהמקובל בנוף המגורים הבאר שבעי. המרחב העירוני מציע מגורים מגוונים מבחינה טיפולוגית ומבחינת תמהיל הדיור. המגורים המוצעים איכותיים על אף הצפיפות וזאת גם בזכות המרכזיות החדשה והייחוד של המרחב הציבורי במתחם – מרחב ציבורי מתוחזק, מוצל, הטרוגני, ומרובה שימושים וזיקות למורשתו ולסביבתו העירונית והטבעית.

עקרונות התכנון העיקריים

יצירת רשת מרחב ציבורי וקשירתו של המתחם
אינטנסיביות ומגוון במרחב הציבורי
פיתוח מודע אקלימית של המרחב הציבורי בהקשר של
האקלים הקיים, שינויי האקלים הצפויים וטבע עירוני.
פיתוח מרכיבים מרחביים עירוניים: הכיכר, דפנות
הרחוב, החצרות העירוניות
שימור ופרשנות רלבנטית עכשווית של "קולנוע אורות"

BSH19

Urban Regeneration of Orot Center
Beer Sheve 

יזם / עירית באר שבע
מיקום / שכונה ג' בבאר שבע
סטטוס / תחרות מוזמנים
שותפים / סטודיו מיא- אדר' מיכל יוקלה