2306HFA תכנון משתף עם קהילת אור חדש

1200-3
1200-2
or-hadash-1200x600-high
or-hadash-2
or-hadash-3WW
or-hadash-10w
or-hadash-4W
or-hadash-5W
or-hadash-6W
or-hadash-7W
ALTS-1-3W
ALTS-4-6W
or-hadash-8w
or-hadash-9w
previous arrow
next arrow
1200-3
1200-2
or-hadash-1200x600-high
or-hadash-2
or-hadash-3WW
or-hadash-10w
or-hadash-4W
or-hadash-5W
or-hadash-6W
or-hadash-7W
ALTS-1-3W
ALTS-4-6W
or-hadash-8w
or-hadash-9w
previous arrow
next arrow

הסבת חלק ממבנה למרחב קהילתי פתוח

תהליך של תכנון משתף, יחד עם קהילת "אור חדש" – המרכז הרפורמי ליהדות מתחדשת בחיפה, שמטרתו להסב חלק מבניין הקהילה לשימוש חדש. התכנון יכלול את השטחים הסובבים אותו מחוץ למבנה, תוך הדגשת החיבור בין פנים המבנה לחוץ ובין המבנה לטבע והחורש המקיף אותו.

רוח המבנה המחודש והשימושים החדשים ישקפו את שאיפות הקהילה לפעילות מקיימת, לערכים של חינוך וקהילתיות ושימושים עדכניים,בהתאם לרעיונות שיעלו במפגשי השיתוף.

2306HFA

Reuse
participatory design
HAIFA

יזם /  מגזר שלישי
מיקום / חיפה
סטטוס / בתהליך