HFA225 אינפיל מעורב שימושים

Model
22FHFA_ALLEY1200WW
PLAN250-A-WW
225HFA SEC
previous arrow
next arrow
Model
22FHFA_ALLEY1200WW
PLAN250-A-WW
225HFA SEC
previous arrow
next arrow

בלוק מגורים "אינפיל" מעורב שימושים

הפרויקט מאחד את המגרשים והמבנים המוזנחים ביותר בסמטה, ומימושו יניב התחדשות שתשפיע על הסמטה כולה, ופלטפורמה להתחדשות המבנים האחרים לאורכה. הפרויקט משיב מרחב מוזנח ושולי אל המרקם העירוני ומציע מוקד שהייה במרחב ציבורי פעיל ומטופח בסמטה ובגינת הכיס.עקרונות:

  1. שמירה על קוי בניין קיימים
  2. נסיגה בקוי בניין עיליים
  3. שלביות במימוש
  4. שימור ותכנון רגיש לאיכויות המרקם.
  5. שימושים: דופן פעילה לכיוון הרחוב והפניית סדנאות וסטודיואים לסמטה.
  6. פירוק המסה ליצירת מבנן דיפוזי בקנה מידה התואם את המקצב והמרקם השונים בשני הרחובות הגובלים.
  7. חניה תת"ק כ"מגרש עולה"
  8. תמהיל דיור מגוון

225HFA

Residential block infill 
preservation and residential
HAIFA

יזם /  פרטי
מיקום / חיפה
סטטוס / בתהליך